สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064454

    ข้อยกเว้นของการเข้าพักบ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

จากกระทู้ CC064450 ข้อยกเว้นของการเข้าพักบ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น ยังมีประเด็นที่ตกหล่นไปคือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิเสธไม่เข้าพักที่พักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้โดยอ้างว่าไม่สมฐานะนั้น ข้าราชการดังกล่าวยังมีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2548 หรือไม่

ถามโดย : นายธนนนท์สุทธายศ ( thananonsutthayod@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 15:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 15/02/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 15/02/2561 เวลา 10:53 ]