สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064450

    ข้อยกเว้นของการเข้าพักบ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามหลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ 7 ขึ้นไปเข้าพักในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ก็ตาม กรณี ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ 7-8(ตามระบบเดิม) ปฏิเสธที่จะเข้าพักบ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้เข้าพัก(มีเพียงบ้านพักระดับ 1-2 เท่านั้น) โดยอ้างเหตุผลว่า ไม่สมกับฐานะ หรือ ระดับของตน จึงอยากทราบว่าข้าราชการดังกล่าวสามารถอ้างเหตุผลนั้นได้หรือไม่ มีกฎ หรือ ระเบียบใดรองรับเหตุผลดังกล่าวหรือไม่ หากมี กฎ หรือระเบียบดังกล่าวคือกฎ หรือระเบียบอะไรสามารถค้นหาได้จากที่ใดบ้าง ทั้งนี้ได้แนบแบบบ้านข้าราชการระดับ 1-2 ตามที่กรมโยธาฯออกแบบมาด้วย

ถามโดย : นายธนนนท์สุทธายศ ( thananonsutthayod@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 14:14 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 15/02/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 15/02/2561 เวลา 10:54 ]