สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064448

    การตั้งงบประมาณปรับปรุงอาคารสำนักงาน ต้องตั้งไว้ในประเภทใด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การตั้งงปม. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ต้องตั้งไว้ในประเภทใด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก มท. 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 58 น. 2 ได้ปรับปรุงการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างใหม่ คำถาม 1. เป็นการตัด "รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง " ออกแล้วใช่หรือไม่ อย่างไร 2. ในระบบ laas ยังมีรายการ "ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง" ยังคงใช้ได้อีกหรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : พิมพ์มาดา บุญศิริ ( pimsiri2520@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 10:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/02/2561 เวลา 18:50 ]