สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064447

    กรณีหน่วยงานของบเงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท แต่ผู้บริหารอนุมัติ 100,000 บาท

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

คำถาม อปท. จำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานจัดทำโครงการใหม่ พร้อมปรับค่าใช้จ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท ตามที่ผู้บริหารอนุมัติก่อนการตั้งงบประมาณรายปีหรือไม่

ถามโดย : อธิราชสมร ( Athirash_2522@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 09:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 10:16 ]