สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064446

    การเบิกจ่ายค่าวิทยากร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หน่วยตรวจสอบภายใน ในสังกัด อปท. เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีหน่วยหน้าหน่วยงานตรวจสอบฯ เป็นวิทยากร อยากทราบว่า สามารถเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรให้กับหน่วยหน้าหน่วยตรวจสอบฯ ซึ่งเป็นทั้งวิทยากรและผู้รับผิดชอบโครงการได้หรือไม่

ถามโดย : ......... ( bug207@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 15:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 17:27 ]