สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064445

    การปรับอาวุโส

  • สอบถามหน่วยงาน > กองการเจ้าหน้าที่

ไม่ทราบว่าตอนนี้มีหลักเกณฑ์ในส่วนการปรับอาวุโส ในส่วนของทุกตำแหน่ง หรือยังคะ

ถามโดย : paweesudasriwichai ( nottyshop2521@gmail.com )  IP 58.137.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 13:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดคำตอบ ตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กจ. ประสานโดย : กจ. ( 02-241-9000 ต่อ 1204 - 1206 ) [ วันที่ 15/02/2561 เวลา 21:17 ] เอกสารแนบ