สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064444

    โปรแกรมคำนวณอายุผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0810.6/ว0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 มีการปรับให้ผู้สูงอายุสามารถรับเงินเมื่อครบอายุ 60 เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ท่านสามารถเขียนโปรแกรมคำนวณอายุให้ อปท.ทั่วประเทศใช้เพื่อคำนวณอายุ ได้หรือไม่

ถามโดย : รัชนีกรโพธิ์อิ่ม ( korn.po-im@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 12:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การคำนวณอายุของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ดำเนินการปรับปรุงไปให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ได้แก่ การปรับให้ผู้สูงอายุที่เกิดวันที่ 1 ตุลาคม ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ระบบสารสนเทศที่จะได้ดำเนินการปรับปรุง ได้จัดทำรองรับการคำนวณอายุไว้แล้ว โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ในหน้ารายงานประจำเดือนนั้นๆได้ และมีการคำนวณอายุที่ถูกต้องโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นเพิ่มเติม

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 15/02/2561 เวลา 11:04 ]