สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064443

    การกำหนดคุณลักษณะตามระเบียบพัสดุ ข้อ 21

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ต้องเสนอราคาประกอบการพิจารณาด้วยหรือไม่ค่ะ

ถามโดย : ฐณัฎค์ชยายาดี ( thanatchaya7613@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 12:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 13/02/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 14:50 ]