สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064441

    การกำหนดค่าปรับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบ ข้อ 162 การกำหนดค่าปรับสำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น จะถามว่าการก่อสร้างถนน คสล. เป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือไม่ และจะกำหนดค่าปรับเท่าไร

ถามโดย : นางคนึงนิจชูวิจิตร ( onkanungnit@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 11:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นงานที่เกี่ยวกับ การสัญจร ถ้าเป็นงานที่มีผลกระทบต่อการจราจร ทำให้เกิดการสัญจรไปมาไม่สะดวกระหว่างที่มีงานก่อสร้าง กีดขวางการจราจร ต้องใช้เส้นทางเบี้ยง ทางอ้อม คิดค่าปรับ 0.25 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 15:39 ]