สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064440

    ค่าปรับ งานก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนปรึกษา เรื่องผลเทสปูนและค่าปรับด้วยครับ กรณีงานก่อสร้างถนน สัญญาจ้างได้กำหนดระยะเวลาไว้ 45 วัน ซึ่งระยะเวลาในสัญญาจ้างได้รวมผลเทสปูน 28 วันแล้ว และสัญญาครบกำหนดในวันที่ 24 ม.ค. 61 ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง ในวันที่ 24 ม.ค. 61 งานสารบัญกลางรับหนังสือส่งมอบงาน 24 ม.ค.61 และผู้รับจ้างได้ส่งผลเทสปูนในวันที่ 25 ม.ค. 61 กรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 30 ม.ค. 61 อยากถามว่า งานก่อสร้างนี้ จะต้องมีค่าปรับหรือไม่อย่างไรขอบคุณครับ

ถามโดย : ศุภวัฒน์สรรพจารย์ ( kang25260@hotmail.com )  IP 2403:6200:8853:829e:b892:99cf:e618:d7e.  [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 21:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าช่างรายงานการควบคุมงาน และเทสปูนเทสเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 24 ม.ค.61 ถือว่างานจ้างดังกล่าวถูกต้องแล้ว หากผู้รับจ้างส่งผลเทสล่าช้า เป็นวันที่ 25 ม.ค. 61และมีการตรวจรับ 30 ม.ค.61 จึงเป็นความล่าช้าของงานธุรการ ที่ไม่สามารถคิดค่าปรับกับ ผรจ.ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 10:37 ]