สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064439

    การบริหารสัญญาจ้าง (ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถาม การบริหารสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้าง (รูปแบบเดิม) ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน อปท.ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างแห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง ซึ่งตอนประกาศประมูลจ้างเพื่อหาผู้รับจ้าง ได้มีการนัดดูสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย และให้ถือว่าผู้เสนอได้มีการยอมรับสภาพของพื้นที่ก่อสร้างแล้ว จึงได้เสนอเข้ามาประมูลงานจ้างดังกล่าว และในที่สุดเป็นคู่สัญญากับ อปท. เนื่องจากถนนสายดังกล่าว เป็นถนนมีลักษณะเลียบคลอง ซึ่งมีจุดหนึ่งซึ่งน้ำได้มีการกัดเซาะถนนจนพังก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนมีการประมูลงานจ้าง ต่อมาผู้รับจ้างได้เข้าทำงาน ในส่วนของผู้ว่าจ้างเกรงว่าจุดดังกล่าวจะส่งผลทำให้ถนนเกิดการพังทลายภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงขอให้ผู้รับจ้างได้ทำการปักแนวกันตลิ่งพัง และถมดินเสริม จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากรูปแบบค่างานเดิมที่กำหนดในสัญญา จึงอยากทราบว่า งานพิเศษดังกล่าว อปท.ต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง หรือ เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างได้เข้าดูพื้นที่แล้วตั้งแต่เบื้องต้น และตกลงประมูลงานจ้างดังกล่าว ซึ่งมิใช่เหตุที่คาดการณ์ไม่ได้ตั้งแต่เริ่ม

ถามโดย : สุมาลีสงอาจิน ( songajinsumalee@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 15:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีนี้เป็นการเพิ่มเนื้องานอันเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ไม่เป็นปกติ ไม่เกี่ยวกับการกำหนดให้ดูสถานที่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 15:43 ]