สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064438

    การมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ. ศ. 2552 ข้อ 13 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือด้วยนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน คำถาม ๑.ในการมอบอำนาจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้มีการมอบอำนาจเป็นรายเดือนหรือรายปีหรือมีหลักการในการมอบอำนาจ แบบไหน. เนื่องจากปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติไม่เหมือนกัน บางแห่ง หน่วยตรวจและหน่วยเบิกบอกให้ทำเป็นรายเดือน บางแห่งก็ทำเป็นรายปีบางแห่งก็ทำตลอดชีพ จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางในการมอบอำนาจ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่าจะต้องทำแบบใด (ส่วนการมอบอำนาจไม่ต้องติดอากรแสตมป์ทราบแล้วครับ)

ถามโดย : นายชัชวาลย์วงศ์สวรรค์ ( pattanalocal@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 15:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้หารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และจะได้แจ้งแนวทางในการมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทราบต่อไป

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 15/02/2561 เวลา 11:08 ]