สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064432

    การโอนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะโอนงบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย ไปตั้งรายการใหม่เป็นหมวดเงินอุดหนุ (ค่าขยายเขตไฟฟ้า) เทศบาลจะต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องได้รับอนุมัติก่อนดำเนินการเบิกจ่ายหรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : noname.... ( plusone@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 15:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ (8) เงินอุดหนุน มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 15:20 ]