สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064431

    ข้อมูลเพ่ิมเติม คำถาม cc 064429

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

5.บันทึกขออนุมัติส่งใช้ใบสำคัญประกอบเงินยืม โดยมีข้อมูลชื่อผู้รับจ้าง ตามบิลเงินสด เล่มที่ เลขที่

ถามโดย : jirapornsongchol ( songcholj1816@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 13:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 0-2241-9000 ต่อ 1528,0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 10:46 ]