สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064430

    การโอนย้ายในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามครับ ว่ากรณีที่ อปท. ต้องรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ภายในเวลา 150 นับแต่วันที่ 27 ก.ค. 60 แต่บางแห่ง มีการขอโอนย้ายไปตำแหน่งจึงพึ่งจะว่างลง ก็จำเป็นต้องรายงานภายใน 15 วันนับแต่ตำแหน่งว่างลงถูกต้องหรือไม่ แล้วหากจะมีการรับโอนย้ายจะต้องรอจนกว่าจะมีการสอบแข่งขันในสายงานผู้บริหารแล้วเสร็จใช่หรือไม่ และเมื่อไหร่

ถามโดย : นพดลงามศรีมณีทรัพย์ ( nichatra@hotmail.co.th )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 13:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 15 ลว. 25 ม.ค. 61 และ นส. ที่อ้างถึง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 09:07 ]