สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064429

    ส่งใช้เงินยืม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยได้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน อัตราตามข้อ 7(2) แห่งระเบียบฯว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ 2559 ตอนส่งใช้เงินยืมมีเอกสารประกอบฎีกา 1.สำเนาโครงการ 2. บันทึกหลักการตอนขออนมุัติยืมเงิน ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว ในอัตราที่ไม่เกินระเบียบกำหนด โดยไม่ได้ระบุผู้รับจ้าง 3. บิลเงินสด (มีรายละเอียดของพัสดุ ที่จัดหา จำนวนหน่วย จำนวนคน อัตรา) 4.รายชื่อ ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามที่ได้มีหนังสือเชิญไป) ขอเรียนสอบถามว่า เอกสารดัง 1-4 เพียงพอในการส่งใช้เงินยืมหรือต้องเพิ่มเติมข้อมูล/เอกสารตามเอกสารที่แนบมาไหมคะ

ถามโดย : jirapornsongchol ( songcholj1816@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 12:45 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

0-2241-9000 ต่อ 1528,0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 10:02 ]