สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064425

    วุฒิการสมัครสอบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานชุมชน ใช้วุฒิอนุปริญญาสมัครแล้วเลือกที่ระดับ ปวส.หรือเทียบเท่าไม่ทราบว่าคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งไหมค่ะ

ถามโดย : สุภาพรรณ์บางปรเสริฐ ( supapan_1234@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 07:59 ]