สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064424

    การเบิกจ่่ายเงิาค่าเล่มบันทึกท้องถิ่่่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลสั่งจองบันทึกท้องถิ่นเล่มละ250บาท สามารถเบิกจ่ายได้ไหมค่ะ

ถามโดย : นางสาวพรพิรุณสืบเพ็ญไชย ( piroon_noi@hotmail.com )  IP 27.55.xxx.xxx  [ วันที่ 10/02/2561 เวลา 22:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

0-2241-9000 ต่อ 1528,0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 09:40 ]