สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064420

    การนับระยะเวลา เพื่อสอบเปลี่ยนสายงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อยากทราบว่า กรณีการนับอายุงาน เพื่อสอบเปลี่ยนสายงาน กรณีที่เรา ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานชำนาญงาน ถ้าจะสอบเปลี่ยนสายเป็น หัวหน้าฝ่าย นับอย่างไรคะ กรณีสายงานทั่วไป ไม่มีสิทธิที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพเลยเหรอคะ คุณวุฒิ ก็ไม่สามารถนำมาปรับลดระยะเวลาได้ใช่ไหมคะ

ถามโดย : วีร์สุดาอินแสนสืบ ( vee-da@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 12:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 58 ลว. 11 ธ.ค. 58

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 08:23 ]