สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064407

    สอบถามการมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามประเด็นที่ 1 สมมุติว่าตอนนี้ใช้สิทธิเบิก ค่าเช่าซื้อบ้านอยู่แล้วกับเทศบาลในท้องที่อำเภอ ก ต่อมาวันหนึ่งมีเงินเหลือพอ จึงได้ซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งในท้องที่เดียวกันนี้ และไม่ได้เข้าอยู่อาศัย ซื้อเงินสด(ไม่มีหนี้ค้างชำระในบ้านหลังใหม่นี้) ถามว่า สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหลังที่ใช้สิทธิเบิกกับเทศบาล จะหมดสิทธิไปหรือไม่ เนื่องด้วยเพราะ มีบ้านของตนเองแล้ว คือ หลังใหม่ (ไม่มีหนี้ค้างชำระ) ประเด็นที่ 2 สมมุติว่าตอนนี้ใช้สิทธิเบิก ค่าเช่าซื้อบ้านอยู่แล้วกับเทศบาลในท้องที่อำเภอ ก ต่อมาวันหนึง บิดาได้ยกให้หรือโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินให้ข้าพเจ้าในท้องที่เดียวกันนี้ โดยที่ข้าพเจ้า ไม่ได้เข้าอาศัยอยู่ ถามว่า สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหลังที่ใช้สิทธิเบิกกับเทศบาล จะหมดสิทธิไปหรือไม่

ถามโดย : นายกิตติภากร จิตตะ ( Kittipakorn.jitta@hotmail.co.th )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 10:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ไม่จะใช้สิทธิเช่าบ้านหรือเช่าซื้ออยู่ก็ตาม หากต่อมามีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่นั้น ข้าราชการผู้นั้นจะหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 11:19 ]