สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064403

    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อบต.ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 จึงอยากเรียนถามว่าในระหว่างที่ยังไม่มีการอนุมัติปรับแบบและลดงบประมาณ อบต.สามารถดำเนินการ กำหนดราคากลางและดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้เลยหรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ถามโดย : ปุณิกาศรีเพ็ชร์ ( sb-pm16@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 16:34 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 09/02/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 10:14 ]