สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064401

    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อบต.ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 จึงอยากเรียนถามว่าในระหว่างที่ยังไม่มีการอนุมัติปรับแบบและลดงบประมาณ อบต.สามารถดำเนินการ กำหนดราคากลางและดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้เลยหรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ถามโดย : ปุณิกาศรีเพ็ชร์ ( sb-pm16@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 16:31 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 02-2419000 ต่อ 4112-4

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 10:43 ]