สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064397

    หารือแนวทางการเบิกจ่ายค่าน้ำบาดาล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลเป็นงวดๆละ 3 เดือนและไม่สามารถแยกบิลใบเรียกเก็บได้ ในงวด เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2560 อปท.ไม่สามารถเบิกได้ด้วยขัดต่อระเบียบการเบิกจ่ายฯซึ่งต้องขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการขอโอนเงินงบประมาณในการเบิกจ่ายหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระทำให้จ่ายเงินค่าน้ำบาดาลในงวดดังกล่าวล่าช้ากว่าเวลาที่กรมทรัพย์ฯกำหนดแต่ในระหว่างดำเนินการขอโอนงบประมาณได้ทำหนังสือขอยกเว้นค่าปรับกรณีเบิกจ่ายล่าช้าไปยังกรมทรัพย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าค่าใช้น้ำบาดาลที่จะต้องชำระเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ใช่ค่าปรับ แต่เป็นค่าใช้น้ำที่จะต้องชำระสำหรับงวดนั้นในอัตราจำนวนเท่าของอัตราค่าใช้น้ำบาดาลตามกฎกระทรวง จะยกเว้นไม่จ่ายไม่ได้ จึงขอหารือว่า" ค่าใช้น้ำที่ต้องชำระในอัตราเป้นจำนวนเท่าของอัตราค่าใช้น้ำนั้น สามารถเบิกได้หรือไม่ ตามระเบียบใด"

ถามโดย : พัณณ์ชิตาหยู่ตุ้ง ( Ooy.phanchita@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 15:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 14:56 ]