สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064391

    ขอความอนุเคราะห์สอบถาม กรณีเงินเดือนเติมเพดาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีบุคลากรในสำนักงาน อบต โอนย้ายมาจากหน่วย ทหาร มาดำรงตำแหน่ง ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งได้ 7 เดือนแล้ว เมื่่อเดือนตุลาคม 2560 เงินเดือนเต็มเพดานพอดีคือ ขั้น 31 เงินเดือน 25,020.- บาท จึงขอความอนุเคราะห์สอบถามว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรเงินเดือนจึงจะได้ขั้นตามปกติ หรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้น 4 % ของเงินเดือนได้เลยเหมือนของสำนักงาน ก.พ.เลยได้ไหม หรือมีหนังสืออ้างอิงก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยค๊ะ เบอร์ติดต่อ 0973355368 หรือ 0857710958 ขอบคุณมากมายค๊ะ รอตอบอยู่คะ

ถามโดย : ควรคิดพลศรี ( kikom2006_@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 11:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การให้ได้รับเงินเพิ่มอีก 1 ระดับ ต้องรอปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ก.กลาง ครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 16/02/2561 เวลา 09:39 ]