สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064390

    หารือข้อระเบียบการถ่ายโอนสนามกีฬา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องจะถ่ายโอนสนามฟุตซอลให้อปท.ในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์ เดิมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.9)พ.ศ.2553 ข้อ 155 เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา แต่ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีแนวทางดำเนินการให้ถูกต้อวตามระเบียบอย่างไร

ถามโดย : พัณณ์ชิตาหยู่ตุ้ง ( Ooy.phanchita@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 10:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 08/02/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 11:35 ]