สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064387

    การจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลจะนำค่าจัดการเรียนการสอนไปจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เช่น อุโมงค์ลอด สไลด์เดอร์ บ้านลม ชุดละประมาณ 30,000-50,000 บาทอยากทราบว่า 1. เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กดังกล่าว ศพด. ต้องจัดซื้อเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ 2. นอกจากแนวทางการจัดซื้อจัดหา ตามหนังสือที่ มท 0893.2/ว 801 ลว 11 มี.ค.51 แล้วปัจจุบันมีหนังสือหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ฉบับอื่นๆอีกหรือไม่

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 15:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เงินงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็กใน ศพด. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ อปท. และสถานศึกษา (ศพด.) พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 9 หน้าที่ 8 ของรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยเคร่งครัด

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 16:10 ]