สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064384

    ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดราคากลาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางไว้ กรณีนี้ อปท.จะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการกำหนดราคากลางได้ตามอัตราเดิม หรือต้องรอให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 14:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องรอให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 11:21 ]