สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064382

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การตั้งงบประมาณสมทบ กรณีกรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และแจ้งให้ อปท. ตั้งงบประมาณสมทบ ขอเรียนถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณสมทบ ดังนี้ 1. ตั้งในหมวดรายจ่ายใด 2. ตั้งในประเภทรายจ่ายใด 3. ตั้งจากเงินรายได้ หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 4. จ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ยุวณีเกษมสินธ์ ( yuvanee_kasemsin@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 13:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-2241-9049 ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524,1528 ) [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 16:41 ]