สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064381

    สอบถามเรื่องการขอรับรองบัญชีครับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การขอรับรองบัญชีสอบแข่งขัน จะได้อัตราเงินเดือนที่เท่าไหร่ครับ เพราะผมดูตามมติ ก ที่ผ่านมา จะได้เงินเดือนขั้นสูงที่ใกล้เคียงกับอัตราเดิมครับ ตามไฟล์ที่แนบมานี้ครับ ขอบพระคุณครับ

ถามโดย : เอกราชโปธิ ( aekaraj.aek@gmail.com )  IP 124.122.xxx.xxx  [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 13:38 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 10:47 ]