สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064165

    ขอสอบถามเรื่องการจัดทำฎีกาเบิกเงินสมทบประกันสังคม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจัดทำฎีกาเบิกเงินสมทบประกันสังคมจากงบกลางใครเป็นหน่วยงานผู้เบิกหรือสามารถแยกให้แต่ละกองที่มีพนักงานจ้างจัดทำฎีกามาขอเบิก จากหน่วยงานคลัง ได้หรือไม่

ถามโดย : สอบถามค่ะ ( rakjunk-b@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 16:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 40 กำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้จัดทำฎีกา

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/01/2561 เวลา 20:56 ]