สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064162

    จ่ายเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.อปท.สามารถจ่ายเงินสะสมสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หรือไม่ (อาศัยอาคารโรงเรียน สพฐ.อยู่) 2.อปท.สามารถจ่ายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะได้หรือไม่ (ยังไม่มีรถบรรทุกขยะ) 3.อปท.สามารถจ่ายเงินสะสมปิดบ่อขยะได้หรือไม่ (ต้องปิดบ่อ ตามโรดแมพ คสช.)

ถามโดย : อิบรอเฮมอุพัมมา ( ibraheam2521@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 14:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากเป็นไปตามเงื่อนไขตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลว 26 ธ.ค. 60 ก็สามารถดำเนินการได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/01/2561 เวลา 10:56 ]