สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064161

    กล้องวงจรปิด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด นอกจากการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เป็นครุภัณฑ์แล้ว จะมีรายการเกี่ยวกับค่าติดตั้ง เช่น สายสื่อสัญญาณใยแก้ว สัญญาณเคเบิ้ล และอุปกรณ์อื่นๆ กรณีนี้ถือเป็นงานก่อสร้างหรือไม่ และจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศราชกิจจาฯเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60(ค่าเฉลี่ยจากการสืบราคา)หรือไม่ /หรือใช้ราคาต่ำสุดจากการสืบราคา โดยดูอย่างน้อง3 บริษัท

ถามโดย : สุทธิพงษ์พสุรัตน์ ( atitmakmai@yahoo.co.th )  IP 122.154.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 11:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 15/01/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 15/01/2561 เวลา 15:30 ]