สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064159

    ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีจัดโครงการฝึกอบรมฯ เป้าหมาย 66 คน มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดรูปแบบและผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถเบิกค่าอาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ได้หรือไม่

ถามโดย : พิศมัยเดชสถิตย์ ( ิboomjaja@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 10:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่เข้าใจคำถาม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2561 เวลา 14:25 ]