สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064151

    เศษฐกิจชุมชน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อบต.สามารถให้ชุมชน(กลุ่มออมทรัพย์)กู้ยืมเงินเศษฐกิจชุมชน ไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้หรือไม่

ถามโดย : นักวิชาการเงินปฏิบัติการ ( jeen_2009@hotmail.co.th )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 15:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 12/01/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 09:00 ]