สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064150

    แนวทางการปฎิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซืื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0803.3/ว 2468 แจ้งว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาดรัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ใช้ตัวอย่างสัญญาที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)กำหนด สำหรับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบดังกล่าวให้ใช้ตัวอย่างสัญญาตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป ขอสอบถามว่า กรณี อบต.ซึ่งมิใช่ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ประสงค์จะทำสัญญาจ้างปรับปรุงถนนโดยใช้รูปแบบสัญญาจ้างทั่วไปที่กำหนดในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( e -gp ) ของกรมบัญชีกลางได้หรือไม่ กรุณาตอบด้วย ขอบคุณครับ

ถามโดย : สุพจน์ ชูแตง ( dontago.m5@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 14:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีที่ อบต. ใช้ระบบ e-GP ในการจัดซื้อจัดจ้าง ก็สามารถทำได้หรือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2561 เวลา 15:49 ]