สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064147

    แนวทางการปฎิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซืื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0803.3/ว 2468 แจ้งว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาดรัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ใช้ตัวอย่างสัญญาที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)กำหนด สำหรับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบดังกล่าวให้ใช้ตัวอย่างสัญญาตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป ขอสอบถามว่า กรณี อบต.ซึ่งมิใช่ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ประสงค์จะทำสัญญาจ้างปรับปรุงถนนโดยใช้รูปแบบสัญญาจ้างทั่วไปที่กำหนดในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( e -gp ) ของกรมบัญชีกลางได้หรือไม่ กรุณาตอบด้วย ขอบคุณครับ

ถามโดย : สุพจน์ ชูแตง ( dontago.m5@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2561 เวลา 10:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 13:32 ]