สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064140

    สอบถามการตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ขอสอบถามการคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ว่า จะต้องระบุแหล่งเงินการใช้จ่าย ว่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หรือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือไม่

ถามโดย : นางนันทชญาณ์วารุกา ( wangkrajome@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 16:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 18:09 ]