สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064139

    การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

เทศบาลตำบลฯ ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน โดยมีตัวเทนครัวเรือนในชุมชนในเขตพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาล โดยเทศบาลฯได้ออกไปประชาคมในแต่ละชุมชน ช่วงเวลา 17.00 - 18.30 น. เทศบาลฯ ขอสอบถามว่าจะสามารถเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชาคมได้หรือไม่ ตามระเบียบใด

ถามโดย : วันทนีย์ ทาเวียง ( j_auni@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 15:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 18:08 ]