สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064137

    การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการตัดสินประกวดกิจกรรมวันเด็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมวันเด็ก ได้หรือไม่

ถามโดย : สุทัศน์ แวงหินกอง ( s_uta_sw@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 12:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 ข้อ 7(4)(ก)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 14:04 ]