สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064136

    ค่า K

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจัดทำเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.5 ระบุสูตรการปรับราคา และข้อ 11. กำหนดเงื่อนไขการปรับราคาค่าก่อสร้าง ขอสอบถามว่า 1. ในขั้นตอนของการทำสัญญาจะไม่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (สัญญาค่าK) ได้หรือไม่ 2. อปท.สามารถลบ ตัดเงื่อนไขข้อ 1.5 สูตรการปรับราคา และข้อ 11. เงื่อนไขการปรับราคาค่างานก่สอร้าง ในขั้นตอนกการจัดทำเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อจะได้ไม่ต้องทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ได้หรือไม่

ถามโดย : นางสาวสุณิสา แดงเรือง ( sdruang@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 10:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 13:24 ]