สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064133

    การใช้จ่ายเงินสะสมของอปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท.ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว 7272 ลว. 26 ธันวาคม 2560 ทางอปท. สามารถดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมตามหนังสือสั่งการโดยไม่ต้องดูว่าในข้อบัญญัติต้องโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรือโครงการที่ไม่จำเป็นก่อนหรือไม่

ถามโดย : วารีดิษฐรัตน์ ( matrom2520@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 09:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 13:59 ]