สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064132

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถาม 1.ปัจจุบันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้นำ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาบังคับใช้หรือไม่? 2.ตามข้อ 1 หากนำ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาบังคับใช้ มีเอกสาร/หลักฐาน หรือหนังสือสั่งการจาก สำนักงาน กพ.หรือไม่? หรือหนังสือขอหารือไปสำนักงาน กพ. (หากมี กระผมใคร่ขอหนังสือฉบับดังกล่าวทุกฉบับ) 3.การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีหนังสือสั่งการหรือไม่/เทียบจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ กพ. (หากมี กระผมใคร่ขอหนังสือฉบับดังกล่าวทุกฉบับ)

ถามโดย : จิรกรบุญศรีภูมิ ( boy_veenus@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 23:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขรก./พนง.ส่วนท้องถิ่นใช้ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 07:40 ]