สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064130

    การเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิืม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิื่มในโครงการจัดงาน กรณีเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างโดยตรง จะต้องทำเอกสารใดประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินบ้างคะ

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 16:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใบแจ้งหนี้,บันทึกขอเบิกเงิน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 10:40 ]