สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064128

    การจ้างบุคคลธรรมดา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อบต.ต้องจ้างบุคคลธรรมดา เพื่อจัดทำงานจ้างเหมาทำงาน ต้องลงระบบเป็นผู้ค้ากับหน่วยงานภาครัฐ หรือไม่ ถ้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ค้ากับหน่วยงานภารรัฐ สามารถจัดจ้างได้หรือไม่

ถามโดย : สำลี แถวนาชม ( tao-sumlee@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 14:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ เป็นการบังคับให้ผู้ค้าไปลงทะเบียนตามประกาศ ปชช. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 13:32 ]