สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064127

    การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งใช้ อปพร.ให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน มีข้อคำถามดังนี้ 1.การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ตามความในข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หรือไม่ 2.การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในอัตราตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ.2560 ได้หรือไม่

ถามโดย : มธุริณีเมืองใจ ( mathurinee@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 11:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตอบ ข้อ 1. การสั่งใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และดูและความปลอดภัยของเด็กรวมถึงประชาชนที่มาร่วมงานนั้น สามารถกระทำได้ ส่วนเรื่องของการจัดระเบียบการใช้รถใช้ถนนนั้น ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อปท.โดยตรง แต่ อปพร. สามารถอำนวยความสะดวกให้กับเด็กและประชาชนที่มาร่วมงานโดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจได้ค่ะ 2.การเบิกจ่ายค่าป่วยการของ อปพร. สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในอัตราตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ.2560 ได้ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 14:15 ]