สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064126

    การยื่นแบบ 6005

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถามในกรณีที่สัญญาเช่าบ้านหมดสัญญาลง ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน จะต้องยื่นแบบ 6005 ฉบับใหม่ หรือไม่ และจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านใหม่หรือไม่

ถามโดย : ชินดนัยหนองคาย ( japan2561@hotmail.co.th )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 11:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ยื่นใหม่ ตามหนังสือที่มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ตุลาคม 2559

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 16:55 ]