สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064124

    หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน ฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ ข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เมื่อขึ้นปีใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้ต่อไป ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ 5(26) ปี หมายความว่า ปีงบประมาณ หากดูจากระเบียบดังกล่าวจะคลุมใบเสร็จรับเงินทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้นให้ทำการปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ขอเรียนถามว่า ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) ต้องดำเนินการปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หรือเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0809/57040 ลงวันที่ 28 กันยายน 2514 ที่กำหนดให้เจาะปรุเมื่อสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี

ถามโดย : มนัสเจียมแดง ( Manus25172518@outlook.co.th )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 09:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309/57040 ลว 28 ก.ย. 2514

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 13:57 ]