สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064123

    การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งใช้ อปพร.ให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน มีข้อคำถามดังนี้ 1.การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ตามความในข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หรือไม่ 2.การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในอัตราตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ.2560 ได้หรือไม่

ถามโดย : มธุริณีเมืองใจ ( mathurinee@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2561 เวลา 16:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 09/01/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/01/2561 เวลา 09:21 ]