สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064122

    พนักงานจ้างทั่วไปขอลาบวช

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างทั่วไป ขอลาบวช 15 วัน ได้หรือไม่ (เคยบวชมาแล้ว)/ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2561 เวลา 16:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โดยหลักการ กำหนดว่า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาอุปสมบท แต่หากการลา นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของนายก อปท. พิจารณาอนุญาต โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ตามประกาศ ก.กลาง ฉบับที่ 3

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/01/2561 เวลา 14:02 ]