สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064121

    การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ และใครมีหน้าที่ในการขอเบิกค่าตอบแทน

ถามโดย : เรวดีช่วยอนันต์ ( Raewadee_30@Hotmail.co.th )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2561 เวลา 15:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขณะนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางยังไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 13:33 ]